Category: Transfer pricing

שיטת ה-Cost Plus

  שיטת ה-Cost Plus שיטת Cost Plus היא שיטת תמחור בשימוש נרחב לקביעת המחיר של סחורות או שירותים המועברים בין צדדים קשורים. לפי שיטה זו, מחיר

Read More »

מחירי העברה-חוזר מס הכנסה 3/2008

מחירי העברה חוזר מס הכנסה 3/2008 המונח מחירי העברה  – Pricing Transfer מתייחס למחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדיםקשורים או צדדים בעלי עניין משותף (צדדים שמתקיימים

Read More »

מחירי העברה-Transfer Pricing

  שיטות למחירי העברה ישנן מספר שיטות שניתן להשתמש בהן לתמחור העברה, אך שלוש השיטות הנהוגות ומוכרות לרוב רשויות המס הן:   שיטת Comparable Uncontrolled

Read More »