fbpx
Search
Close this search box.

Last Updated on יולי 24, 2023 by Zohar Bar Chen

מחירי העברה-חוזר מס הכנסה 3/2008

מחירי העברה חוזר מס הכנסה 3/2008

המונח מחירי העברה  – Pricing Transfer מתייחס למחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים
קשורים
 או צדדים בעלי עניין משותף (צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים כגון חברה אם וחברה בת, חברות בבעלות משותפת ועוד). בדרך כלל נושא זה מתעורר בהקשר של עסקאות הנעשות בין חברות הנכללות בתאגיד רב לאומי.
הכוונה היא, באופן כללי, לפעילות כלכלית המתקיימת בין חברות בבעלות משותפת או חברות הקשורות
בדרך אחרת, כאשר המחיר שנקבע בפעילות זו לא נקבע בהכרח באופן שהיה נקבע בין צדדים לא קשורים,
או במילים אחרות – מושפע משיקולים שונים שאינם בהכרח, למשל, שיקולי רווח לכל חברה בנפרד.
לדוגמא, השיקול בדבר נטל המס שיוטל על כלל הקבוצה עלול להביא לקביעת מחירים השונים מהמחירים
אשר היו נקבעים אילו נערכו העסקאות בין צדדים בלתי קשורים העוסקים בעסקאות דומות ובתנאים
דומים בשוק החופשי.
כך, שיעורי מס שונים במדינות שונות ומערכות מס שונות באותן מדינות בהן פועלים הצדדים הקשורים
מהווים תמריץ להסטת רווחים בין חברות שונות בקבוצה. 

לדוגמא, במקרים בהם מתבצעות עסקאות בין חברה הפועלת במדינה בה שיעורי מס גבוהים לבין חברה
הפועלת במדינה בה שיעורי המס נמוכים יותר, קיים תמריץ לקבוע מחירי העברה השונים ממחיר השוק
במטרה להביא לכך שיותר רווח מהעסקאות ייכלל בהכנסה החייבת במס בחברה הפועלת במדינה שבה
שיעורי המס נמוכים. במקרה כזה נטל המס הכולל בקבוצה יהיה נמוך יותר בהשוואה למצב שהיה נקבע
באופן רגיל בין צדדים לא קשורים. 

במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, חוקק סעיף 85 א’ המסדיר את נושא מחירי העברה בעסקה בינלאומית, בעקבות התיקון, חוקקו בשנת 2006 תקנות מכח הסעיף.

מטרת החוק והתקנות לקבוע כללים לקביעת מחיר בשווי הוגן (תנאי שוק) כאשר יש יחסים מיוחדים בין הצדדים.


לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול חשבונות במערכות ERP מתקדמות , יש לנו ניסיון רב במיסוי ישראלי ובינלאומי, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email
דילוג לתוכן