Category: Transfer pricing

Reverse Vesting היבטי מס

Reverse Vesting מנגנון ה-Reverse Vesting הפך למגנון נפוץ בשנים האחרונים, כאשר מטרתו הינה טיפול בשני ארועים עיקריים: 1. עזיבת מייסד את החברה בשלב מוקדם, כאשר

Read More »

מהו הסכם CLA

הסכם CLA הסכם CLA או Convertible Loan Agreement הינו הסכם הלוואה שהמשקיע מלווה לחברה מזומן לצורך הפעילות של החברה, ההלוואה  נושאת ריבית,  ומועד פרעון כמו

Read More »

מנגנון Reverse Charge

עקרונות המע”מ באירופה עוגנו בדרקטיבה השישית משנת 2007, כאשר הכללים חלים על כל אחת מ-27 מדינות הEU שאמצו את החקיקה. הדרקטיבה אף קובעת את טווח המע”מ שכל

Read More »